Kreativitet i børnehaven

Det er vigtigt at børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt på forskellige måder i børnehaven, da dette er med til at styrke deres sanser.

Det gør vi bl.a. ved at male, tegne og bruge forskellige slags materiale. Det kan eks. være naturmaterialer  som vi finder på vores ture ud af huset.

Vi har også et kreativt udeværksted, hvor der er meget forskellige naturmaterialer som børnene har mulighed for at lave forskellige ting ud af.

Vi følger årets gang og laver ting/ materialer som er relateret til dette. Fx Fastelavn, Påske, Jul.

Vi skaber et læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udtrykke deres forskellige kreative evner samt deres fantasi.

Hvorfor motorik / bevægelse i børnehaven?

Det er vigtigt at børnene får mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i daglidagen.

Gennem bevægelse og sansning lærer børnene sig selv og omverdenen at kende.

I børnehaven har vi to rum, hvor der er god plads til at hoppe/ danse/ løbe og lege. I pude-/motorikrummet kan der tumles, kravles og klatres op af ribberne, bygges og kastes med puder.

Vi har også forskellige madrasser og trædepuder med forskelligt mønstre, som styrker børnenes grovmotorik.

På legepladsen udfordres de ved at klatre/ cykle/ gynge/ kravle/ spille med bold mm.

På vores ture bruger vi nær området, parker, Limfjorden med udfordrende terræn og Vesterhavet med høje klitter. Her kan vi blive udfordret på forskellige måder samtidig med at vi får styrket vore sanser.

Finmotorik:

Vi øver de finmotoriske færdigheder ved at tegne/ male/ lege med modellervoks/ lave perler/ klippe mm.

Leg

Leg og legens betydning for børnene i Brombærhaven:

Når vi leger i børnehaven har vi fokus på, at sikre børnenes trivsel og udvikling. Legen er det vigtigste i børnenes almene udvikling.

Dette sker bl.a. når børnene er i relationer med hinanden, de spejler sig i hinanden, observerer hinandens kropssprog, mimik, afventer turtagning, via kommunikation, og det styrker deres selvstændighed, og udvikler venskaber, mm.

Vi har både fri leg hvor børnene selv bestemmer hvad de har lyst til, men også med personalet på sidelinjen –  hvor vi guider og hjælper med konfliktløsning, hvis det er nødvendigt.

Når børnene leger udfordres deres fantasi, deres indlevelsesevner og forståelsen for hinanden og fællesskabet.

På tur

Hver gruppe har en ugentlig turdag.

Vi bruger vores nærområde bl.a. skolens legeplads, det gamle stadion og andre steder i området.

Vi tager bussen på længere ture til skov og strand.

Vi har ca. to fællesture for hele børnehaven om året.

På vores ture bruger vi vores motorik, hvor vi bevæger os i forskellige terræn.

  • Naturoplevelser, hvor vi oplever naturen forandring.
  • Naturmaterialer tager vi ofte med hjem til kreative aktiviteter.
  • Naturen som giver plads til leg og fordybelse, da der er højt til ”loftet.”
  • Læren om trafikken bruges på vores gåture.
  • Vi bruger byens legepladser bl.a  Christiansgave.

Samling

I Brombærhaven holder vi samling kl 9.00.

Vi deler os ud i vores grupper som er aldersopdelte, hvor vi spiser frugt og starter dagen sammen.

Når vi holder samling laver vi forskellige aktiviteter, det kan bl.a. være sang, rim og remser, sanglege, læser historier, laver forskellige lege hvor motorik, sprog mm. er i fokus.

Andre gange spiser vi frugt og taler om hvem der mangler, hvilken årstid det er – hvad hedder dagen og kender børnene mon datoen?

Derefter gør vi klar til, at tage på tur eller gå i gang med planlagte aktiviteter i huset.

Når vi har samling har vi fokus på, at børnene lærer at forstå en kollektiv besked, skabe forståelse for det, at være en del af et fællesskab, lytte til hinanden, styrke koncentrationen, samt at skabe ro og nærvær sammen med og omkring børnene.

Teater og drama 

Vi bruger fortælling og drama i vores pædagogiske praksis, både spontant og planlagt.

Vi har fokus på at børnene er deltagende, turtagningen, den sproglige opmærksomhed og evnen til at udtrykke sig.

Vi drager nytte af forskellige rekvisitter, der understøtter fortællingen og i praksis ligger fokus på at formidle kulturer og i at anvende forskellige kreative og dramatiske fremstillinger både for og med børnene.

Sprog 

I Brombærhaven leger vi med sproget, vi øver os og udfordrer hinanden, dette gør vi bl.a. når vi har samling hvor vi f.eks. fortæller hinanden om personlige oplevelser.

Vi er opmærksomme på, at skabe udviklende dialoger med børnene, dette gør vi med kollektive beskeder, spontane dialoger med børnene hvor barnet udtrykker hvad der optager det, og samtaler med det enkelte barn.

Vi synger, bruger fagter til at understøtte sproget. Vi fjoller med ordene, bruger rim vi sætter op i børnehøjde på væggene, som vi i perioder bruger. Dertil har vi også rimespil/kort som vi bruger i samling eller mindre grupper.

Vi har dialogisk læsning, hvor der er fokus på samtale, fokusord og deres betydning – dette understøtter børnenes sprogforståelse, turtagning, og at kunne bruge sproget aktivt.

Vi læser historier både for det enkelte barn men også i hele gruppen. Vi har i børnehaven indrettet et læserum, med adgang til biblioteksbøger hvor børnene kan fordybe sig.

Vi har i børnehaven mange spil med fokus på, at understøtte børnenes sproglige udvikling: Vendespil, billedlotteri, Lille Storm, puslespil mv.

Oplysninger

Børnehaven Brombærhaven
Brombærvænget 14
7700 Thisted

leder@privatbrombaerhaven.dk
+45 97 92 35 34

Åbningstider

Mandag - torsdag: 6.30-16.45
Fredag: 6.30-16.00

Brombærhaven | 2022 © Vizuall.dk